Krav om politiattest i Otra IL

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

Otra IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Alle som er trener for barn under.

Kontakt daglig leder Tony Halsall for å få tilsendt bekreftelse på formål, som må vedlegges søknaden.

Dette gjøres i samråd med: Tony Halsall

e-post: tony@otrail.no
telefon:907 81 614

eller hans stedfortreder: Linn Moseid

e-post: linnmoseid@gmail.com                                           

telefon: telefon:418 59 304

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles elektronisk, https://attest.politi.no/

Det må fylles ut en bekreftelse på formål med politiattesten.

Kontakt politiattest ansvarlig og daglig leder, Tony Halsall på e-post eller telefon for å få tilsendt en gyldig bekreftelse

e-post: tony@otrail.no / mobil: 90781614

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Tony Halsall eller stedfortreder Linn Moseid

Otra IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.


Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk. Søknaden må derfor sendes per post til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø. Søknadsskjema per post finner du her: Bokmål-versjon Nynorsk-versjon

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/klubbguiden/politiattest/soknadbm.pdf

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Les mer om ordningen på idrettsforbundets sider:

 

Med vennlig hilsen Styret i Otra IL